logo

Bendrosios taisyklės ir sąlygos


„CV-Online LT, UAB" atlyginimų analizės teikimo svetainėje www.manoalga.lt bendrosios taisyklės ir sąlygos

Bendrosios nuostatos

 1. „CV-Online LT, UAB", kurios oficialus adresas yra Švitrigailos g.11M, Vilnius, LT - 03228, įmonės registracijos numeris 211698170 (toliau vadinama Operatoriumi), yra svetainės www.manoalga.lt (toliau vadinama Svetaine) Operatorius ir internetinės atlyginimų analizės (toliau vadinama Atlyginimų analize) Svetainėje teikėjas.
 2. Operatorius nustato toliau nurodytas bendrąsias taisykles ir sąlygas (toliau vadinamos BTS), reglamentuojančias Operatoriaus ir Užsakovo teises ir pareigas teikiant Atlyginimų analizę ir naudojantis ja. BTS yra neatsiejama Operatoriaus ir Užsakovo sudarytos sutarties dalis, o sutartiniai santykiai tarp Operatoriaus ir Užsakovo nustatomi Operatoriui patvirtinus Atlyginimų analizės užsakymą.
 3. Atlyginimų analizės (ir jos rezultatų) paskirtis - tik informuoti Užsakovą apie reikalus, susijusius su jo veikla, jo tikslams. Užsakovas neturi teisės platinti duomenų, gautų naudojant Atlyginimų analizę, trečiosioms šalims už atlygį ar be jo, taip pat naudoti jų kitais tikslais arba leisti jais naudotis kitai šaliai kitais tikslais. Užsakovas neturi teisės be išankstinio rašytinio Operatoriaus sutikimo skelbti Atlyginimų analizės rezultatų Užsakovo svetainėse arba leidiniuose, taip pat kopijuoti ar atgaminti Atlyginimų analizės rezultatų bet kokiu kitu būdu, ypač Užsakovo produktų ir paslaugų rinkodaros tikslais. Operatorius turi teisę atsiimti sutikimą pagal ankstesniame sakinyje pateiktą nuostatą, ypač jei jis pagrįstai mano, kad sutikimas galėtų pakenkti jo reputacijai.

Atlyginimų analizės fiziniams asmenims (ne verslininkams) teikimo Svetainėje sąlygos

 1. Svetainės lankytojai gali užsisakyti Atlyginimų analizę pagal nurodytą darbą ir regioną tiesiog užpildę trumpą internetinę formą.
 2. Prieš patvirtindamas užsakymą Svetainės lankytojas turi nurodyti savo el. pašto adresą. Svetainės lankytojas patvirtina užsakymą spustelėdamas mygtuką „Užsakyti".
 3. Atlyginimų analizė teikiama sumokėjus iš anksto. Kai sumokama už užsakytą Atlyginimų analizę, Atlyginimų analizė išsiunčiama Užsakovo nurodytu el. pašto adresu.
 4. Užsakovas, patvirtinęs užsakymą, už Atlyginimų analizę gali sumokėti vienu iš šių būdų: banko pavedimu per „Swedbank", „SEB Bank", „Danske Bank", kredito kortele arba per „PayPal".
 5. Atlyginimų analizė teikiama pagal anksčiau išdėstytas sąlygas tik fiziniams asmenims (ne verslininkams).
 6. Operatorius neatsako už jokią tiesioginę ar netiesioginę žalą, patirtą naudojant Atlyginimų analizės rezultatus. Operatorius turi stengtis, kad Atlyginimų analizės rezultatai būtų apdorojami remiantis patikimais, teisingais ir tipiškais duomenimis, tačiau tai negarantuoja absoliutaus Atlyginimų analizės tikslumo ir išsamumo. Atlyginimų analizė yra grynai statistinio pobūdžio.

Atlyginimų analizės juridiniams asmenims (verslininkams) teikimo Svetainėje sąlygos

 1. Užsakovas, norėdamas naudotis paslaugomis, privalo užsiregistruoti Svetainėje. Jis užregistruojamas, kai užsisakydamas Atlyginimų analizę užpildo užsakymo formą. Užsakovui užpildžius užsakymo formą, sukuriama jo internetinė paskyra, apsaugota unikaliu naudotojo vardu ir slaptažodžiu; prisijungimo slaptažodis išsiunčiamas Užsakovo nurodytu el. pašto adresu. Užsakovas privalo neleisti piktnaudžiauti savo naudotojo vardu ir slaptažodžiu ir neatskleisti jų tretiesiems asmenims.
 2. Vėliau Operatoriaus atliekamą Atlyginimų analizę galima užsisakyti naudojant internetinę paskyrą, išskirtiniais atvejais - iš Užsakovo gavus rašytinį užsakymą (laišką, el. laišką) arba gavus užsakymą telefonu.
 3. Užsakyme privalo būti toliau nurodyti duomenys:
  • įmonės pavadinimas ir (arba) Užsakovo teisinė forma;
  • sąskaitos pateikimo adresas arba Užsakovo pašto adresas;
  • Užsakovo įmonės registracijos numeris, mokesčių mokėtojo numeris ir (arba) PVM mokėtojo numeris;
  • Užsakovo kontaktinė informacija (telefono, fakso numeriai, el. pašto adresas);
  • užsakomos Paslaugos tipas.
 1. Pateikus užsakymą, Užsakovo kontaktiniu el. pašto adresu išsiunčiamas užsakymo patvirtinimo pranešimas (užsakymo priėmimo pranešimas). Operatoriaus patvirtintas užsakymas yra įpareigojantis ir gali būti keičiamas tik remiantis abipusiu sutarties šalių sutarimu. Operatorius turi teisę užsakymo pakeitimą apmokestinti administravimo mokesčiu.
 2. Atlyginimų analizės kaina nustatoma pagal galiojantį kainoraštį, Atlyginimų analizės užsakymo dieną skelbiamą Svetainėje.
 3. Operatorius Atlyginimų analizę pateiks tik sumokėjus už užsakytą Atlyginimų analizę.
 4. Užsakovas privalo tinkamai ir laiku sumokėti už užsakytą Atlyginimų analizę banko pavedimu į Operatoriaus banko sąskaitą, nurodytą sąskaitoje faktūroje. Užsakovas taip pat turi teisę apmokėti sąskaitą faktūrą naudodamas vieną iš internetinių mokėjimo sistemų, galimų Svetainėje: banko pavedimu per „Swedbank", „SEB Bank", „Danske Bank", kredito kortele arba per „PayPal".
 5. Jei Užsakovas vėluoja sumokėti, Operatorius turi teisę reikalauti delspinigių už pavėluotą mokėjimą, sudarančių 0,1 % nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą dieną; Operatorius taip pat turi teisę laikinai, kol negauta sąskaitoje faktūroje nurodyta suma, sustabdyti tolesnį paslaugų teikimą. Jei Užsakovas vėluoja sumokėti ilgiau kaip 30 dienų, Operatorius turi teisę pavesti antstoliui, bendradarbiaujančiam su Operatoriumi, išieškoti skolą. Skolos išieškojimo išlaidos bus įtrauktos į Operatoriaus skolą.
 6. Prieštaravimus dėl išrašytų sąskaitų faktūrų, kurie neleistų Operatoriui pasinaudoti teise išieškoti skolą iš Užsakovo, Užsakovas turi pateikti Operatoriui raštu per 7 dienas nuo sąskaitos faktūros gavimo dienos.
 7. Operatorius privalo grąžinti lėšas Užsakovui, tik jei atskira lėšų suma viršija 0,50 LTL.

Bendrosios nuostatos

 1. Operatorius neatsako už jokią tiesioginę ar netiesioginę žalą, patirtą naudojant Atlyginimų analizės rezultatus. Operatorius turi stengtis, kad Atlyginimų analizės rezultatai būtų apdorojami remiantis patikimais, teisingais ir tipiškais duomenimis, tačiau tai negarantuoja absoliutaus Atlyginimų analizės tikslumo ir išsamumo. Atlyginimų analizė yra grynai statistinio pobūdžio.
 2. Operatorius neatsako už jokį neįgaliotų asmenų piktnaudžiavimą naudotojo vardu ir slaptažodžiu, taip pat už jokius pasekminius nuostolius arba dėl tokio piktnaudžiavimo trečiųjų šalių reiškiamas pretenzijas.
 3. Užsakovas pripažįsta, kad Atlyginimų analizė (arba jos rezultatai) yra autorinis darbas, saugomas Autorių teisių įstatymo ar kitų panašių užsienyje galiojančių įstatymų. Operatorius turi galiojančią licenciją ar kitus suinteresuotųjų šalių (autorių ar šalių, besinaudojančių autorių turtinėmis teisėmis) sutikimus naudoti tokius autorinius darbus arba yra tiesioginė šalis, įgaliota vykdyti autorių turtines teises pagal Autorių teisių įstatymą t. y. duoti sutikimą dėl bet kokio tolesnio tokių darbų naudojimo. Užsakovas pripažįsta, kad Atlyginimų analizės rezultatų dalis gali būti duomenų bazė, sukurta Operatoriaus arba kito asmens, jai taikomos autorių teisės ir ji saugoma Autorių teisių įstatymo.
 4. Atlyginimų analizės Užsakovas turi teisę pareikšti pretenzijas dėl Operatoriaus padarytos klaidos. Dėl statistinio Atlyginimų analizės pobūdžio Užsakovas neturi teisės pareikšti pretenzijų dėl Atlyginimų analizės rezultatų turinio. Pretenzijas galima pareikšti ne vėliau nei per 14 dienų laikotarpį nuo tos dienos, kai Užsakovas rado ar galėjo rasti klaidą. Užsakovas pretenziją gali pateikti raštu, išsiųsdamas laišką Operatoriaus adresu, arba el. pašto adresu [email protected]
 5. Užsakovas sutinka su jo elektroninių ryšio priemonių kontaktinių duomenų naudojimu tiesioginės rinkodaros tikslais, susijusiais su Operatoriaus ir jo verslo partnerių prekėmis ar paslaugomis.
 6. Operatorius pasilieka teisę keisti ir papildyti BTS, iškart informuodamas Užsakovą, t. y. paskelbdamas pakeitimus Svetainėje ir nurodydamas datą, nuo kurios šie pakeitimai įsigalioja. Pradinės BTS nustoja galioti, kai įsigalioja naujos BTS.
 7. Visi santykiai, neaptarti sutartyje ir (arba) BTS, yra reglamentuojami Lietuvos Respublikos įstatymų.
 8. Jei yra sutarties nuostatų, prieštaraujančių BTS, turi būti vadovaujamasi šiomis nuostatomis. BTS ar jose aprašytų nuostatų gali būti nepaisoma tik rašytiniu sutarties šalių susitarimu, pridedamu prie Sutarties.

Šios BTS įsigalioja 2014 m. balandžio 1 d.
Palyginkite atlyginimą Lietuvoje

Gaukite nemokamą suasmenintą atlyginimo palyginimą.

Palyginkite savo atlyginimą