logo

Bendrosios taisyklės ir sąlygos

„Profesia", spol. s r.o. bendrosios atlyginimų analizės rengimo interneto svetainėje www.manoalga.lt sąlygos

Bendrosios nuostatos

 1. „Profesia", spol. s r. o., buveinės adresas Pribinova 19, 811 09 Bratislava, įmonės kodas 35800861, įregistruota Bratislavos I apylinkės teismo komerciniame registre, skyrius: Sro, bylos Nr. 22949/B (toliau - Valdytojas), yra interneto svetainės www.manoalga.lt (toliau - Interneto svetainė) valdytojas (toliau - Valdytojas) ir internetinės atlyginimų analizės (toliau - Atlyginimų analizė) rengėjas Interneto svetainėje.
 2. Valdytojas parengė šias Bendrąsias sąlygas (toliau - BS), reglamentuojančias Valdytojo ir Užsakovo teises ir pareigas rengiant ir naudojant Atlyginimų analizę. BS yra neatskiriama Valdytojo ir Užsakovo sudarytos sutarties dalis, o Valdytojo ir Užsakovo sutartiniai santykiai atsiranda Valdytojui patvirtinus užsakymą parengti Atlyginimų analizę.
 3. Atlyginimų analizė (ir jos rezultatas) yra skirta tik Užsakovo informavimui, kiek tai susiję su jo veikla ir jo asmeniniais tikslais. Užsakovas neturi teisės už atlygį ar nemokamai platinti duomenų, gautų naudojantis Atlyginimų analize, trečiosioms šalims, taip pat nenaudoti jų kitiems tikslams ir neleisti juos naudoti kitai šaliai kitiems tikslams. Be išankstinio rašytinio Valdytojo sutikimo Užsakovas neturi teisės patalpinti Atlyginimų analizės rezultato Užsakovo internetinėse svetainėse ar jo leidiniuose, taip pat kokiu nors būdu kopijuoti ar atgaminti Atlyginimų analizės rezultato, ypač reklamuojant Užsakovo produktus ir paslaugas. Valdytojas turi teisę atsisakyti duoti sutikimą, nurodytą ankstesniame sakinyje, ypač jei, jo pagrįsta nuomone, tai galėtų pakenkti jo reputacijai.


Sąlygos, reglamentuojančios Atlyginimų analizės teikimą žmonėms ar darbuotojams

 1. Interneto svetainės lankytojai gali paprastai užsisakyti Atlyginimų analizę pagal nurodytą darbą ir regioną, pramonės sritį, išsilavinimą, užpildydami trumpą internetinę formą.
 2. Prieš patvirtindamas užsakymą, Interneto svetainės lankytojas turi nurodyti savo el. pašto adresą ir įmonės sąskaitų informaciją. Interneto svetainės lankytojas patvirtina savo užsakymą spustelėdamas mygtuką „Užsakyti".
 3. Atlyginimų analizė teikiama iš anksto apmokėjus. Sumokėjus už užsakytą Atlyginimų analizę, Atlyginimų analizė bus pristatyta Užsakovo nurodytu elektroninio pašto adresu.
 4. Patvirtinęs užsakymą, Užsakovas turi galimybę sumokėti už Atlyginimų ataskaitą vienu iš šių būdų: naudojant mokėjimų platformas „Stripe" arba „PayPal", tekstine žinute, pagal sąskaitą faktūrą.
 5. Atlyginimų analizė aukščiau nurodytomis sąlygomis teikiama tik darbuotojams. Mokesčių pažyma išduodama pagal Pridėtinės vertės mokesčio įstatymą Nr. 222/2004 su pakeitimais, gavus Užsakovo reikalavimą.
 6. Valdytojas neatsako už tiesioginius ar netiesioginius nuostolius, patirtus naudojant Atlyginimų analizės rezultatą. Valdytojas deda aktyvesnes pastangas, kad užtikrintų, jog Atlyginimų analizės rezultatas būtų grindžiamas patikimais, teisingais ir reprezentatyviais duomenimis, tačiau tai negarantuoja absoliutaus Atlyginimų analizės tikslumo ir išsamumo. Atlyginimų analizė yra grynai statistinio pobūdžio.


Sąlygos, reglamentuojančios Atlyginimų analizės rengimą įmonėms

 1. Kad gautų paslaugą, Užsakovas privalo užsiregistruoti Interneto svetainėje. Registruotis užsakant Atlyginimų analizę galima užpildant užsakymo formą. Užpildęs užsakymo formą, Užsakovas sukuria savo internetinę paskyrą, apsaugotą unikaliu vartotojo vardu ir slaptažodžiu; prisijungimo slaptažodis išsiunčiamas Užsakovo nurodytu el. pašto adresu. Užsakovas privalo saugoti savo vartotojo vardą ir slaptažodį nuo netinkamo naudojimo ir neatskleisti jų trečiosioms šalims.
 2. Visas kitas Valdytojo Atlyginimų analizes galima užsisakyti per internetinę paskyrą, išimtiniais atvejais - pagal Užsakovo rašytinį (laišku, el. paštu) prašymą ar telefonu.
 3. Užsakyme turi būti nurodyta bent:
  • Užsakovo įmonės pavadinimas ir (arba) teisinė forma,
  • Sąskaitos faktūros pateikimo adresas arba taip pat Užsakovo pašto adresas,
  • Užsakovo įmonės kodas, mokesčių mokėtojo kodas ir (arba) PVM mokėtojo kodas,
  • Užsakovo kontaktinė informacija (telefono numeris, el. paštas),
  • užsakoma paslauga.
 4. Pateikus užsakymą, Užsakovo kontaktiniu elektroninio pašto adresu išsiunčiamas užsakymo patvirtinimas (užsakymo priėmimas). Valdytojo patvirtintas užsakymas yra privalomas ir gali būti keičiamas tik abiejų Sutarties šalių sutikimu. Valdytojas gali keisti užsakymą už administracinį mokestį.
 5. Atlyginimų analizės kaina nustatoma pagal galiojantį Atlyginimų analizės užsakymo dieną Interneto svetainėje paskelbtą kainoraštį.
 6. Sąskaitą faktūrą (mokestinį dokumentą) Valdytojas paprastai išrašo pateikęs Užsakovui Atlyginimų analizę. Sąskaita faktūra turi būti apmokėta per 14 dienų nuo jos išrašymo dienos, jei Sutartyje nesusitarta kitaip. Pagrįstais atvejais Valdytojas turi teisę pateikti užsakytą Atlyginimų analizę tik sumokėjus užsakytos Atlyginimų analizės kainą; Valdytojas apie tai iš anksto informuoja Užsakovą.
 7. Užsakovas privalo tinkamai ir laiku sumokėti užsakytos Atlyginimų analizės kainą pavedimu į sąskaitoje faktūroje nurodytą Valdytojo banko sąskaitą. Užsakovas taip pat turi teisę apmokėti sąskaitą faktūrą naudodamasis viena iš internetinių mokėjimo sistemų Interneto svetainėje („Stripe", „PayPal", SMS).
 8. Užsakovui vėluojant atsiskaityti, Valdytojas turi teisę reikalauti už pradelstą mokėjimą mokėti 0,1% delspinigius nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną vėlavimo dieną; Valdytojas taip pat turi teisę laikinai sustabdyti tolesnį paslaugų teikimą, kol bus apmokėta sąskaita faktūra. Užsakovui vėluojant atsiskaityti ilgiau nei 30 dienų, Valdytojas turi teisę perduoti atitinkamą reikalavimą skolos išieškojimo bendrovei, bendradarbiaujančiai su Valdytoju. Skolos išieškojimo kaina įtraukiama į Valdytojo reikalavimą.
 9. Prieštaravimus dėl išrašytų sąskaitų faktūrų, dėl kurių būtų apribota Valdytojo teisė į reikalavimą Užsakovui, Užsakovas turi pateikti raštu Valdytojui per 7 dienas nuo sąskaitos faktūros gavimo dienos.
 10. Valdytojas grąžina pinigų sumas Užsakovui tik tuo atveju, jei tokios sumos atskirai viršija 0,50 €.

Bendrai taikomos nuostatos

 1. Valdytojas neatsako už tiesioginius ar netiesioginius nuostolius, patirtus naudojant Atlyginimų analizės rezultatą. Valdytojas deda aktyvesnes pastangas, kad užtikrintų, jog Atlyginimų analizės rezultatas būtų grindžiamas patikimais, teisingais ir reprezentatyviais duomenimis, tačiau tai negarantuoja absoliutaus Atlyginimų analizės tikslumo ir išsamumo. Atlyginimų analizė yra grynai statistinio pobūdžio.
 2. Valdytojas neatsako už neteisėtą leidimo neturinčių asmenų vartotojo vardo ir slaptažodžio naudojimą, taip pat už bet kokius netiesioginius nuostolius arba trečiųjų šalių reikalavimus, kylančius iš tokio neteisėto naudojimo.
 3. Užsakovas pripažįsta, kad Atlyginimų analizė (arba jos rezultatas) yra autorinis darbas ir yra saugomas Autorių teisių įstatymo ar kitų panašių užsienyje galiojančių įstatymų. Valdytojas turi galiojančią suinteresuotų šalių (autorių ar autoriaus turtines teises įgyvendinančių šalių) išduotą licenciją ar kitus sutikimus naudoti tokius autorių kūrinius, arba yra tiesiogiai šalis, turinti teisę naudotis autoriaus turtinėmis teisėmis pagal Autorių teisių įstatymą, t. y. duoti sutikimą dėl tolesnio tokių kūrinių naudojimo. Užsakovas pripažįsta, kad Atlyginimų analizės rezultato dalis gali būti Valdytojo ar kito asmens sukurta duomenų bazė, kuriai galioja autorių teisės ir kurią saugo Autorių teisių įstatymas.
 4. Atlyginimų analizės Užsakovas turi teisę reikšti reikalavimą dėl Valdytojo padarytos klaidos. Dėl statistinio Atlyginimų analizės pobūdžio Užsakovas neturi teisės reikšti reikalavimo dėl Atlyginimų analizės rezultato turinio. Reikalavimas gali būti pateiktas ne vėliau kaip per 14 dienų nuo tos dienos, kai Užsakovas pastebėjo arba galėjo pastebėti klaidą. Užsakovas gali pateikti reikalavimą raštu, išsiųsdamas laišką Valdytojo adresu arba elektroniniu paštu [email protected].
 5. Vadovaujantis Elektroninių ryšių įstatymo Nr. 351/2011 su pakeitimais 62 straipsniu, Užsakovas sutinka naudoti savo elektroninę kontaktinę informaciją tiesioginės rinkodaros tikslais, kiek tai susiję su Valdytojo ir jo verslo partnerių prekėmis ar paslaugomis.
 6. Valdytojas pasilieka teisę keisti ir papildyti BS, nedelsdamas apie tai informuodamas Užsakovą, paskelbiant pakeitimus Interneto svetainėje ir nurodant datą, nuo kurios pakeitimai įsigalioja. Pirminės BS nustoja galioti, kai įsigalioja naujos BS.
 7. Visus santykius, kurie nėra nurodyti Sutartyje ir (arba) BS, reglamentuoja Slovakijos Respublikos įstatymai.
 8. Kitokį reglamentavimą įtvirtinančios Sutarties nuostatos turi viršenybę BS atžvilgiu. BS ar jos dalys gali būti netaikomos tik gavus raštišką Sutarties šalių sutikimą.
Šios BS įsigalioja 2020-11-03 

Palyginkite atlyginimą Lietuvoje

Gaukite nemokamą suasmenintą atlyginimo palyginimą.

Palyginkite savo atlyginimą